Design Mentoring Manual

Design Mentoring Manual

Welcome to a world of creativity, sustainability, and style! Are you passionate about making own clothes and a desire to make a positive impact? If so, you’re in the right place.

Vitajte v svete kreativity, udržateľnosti a štýlu! Máte vášeň pre módu a túžbu robiť pozitívne zmeny? Ak áno, ste na správnom mieste.

Our mission is simple: to introduce young people like you to the art of creating your own clothes through the transformative magic of remaking and upcycling. But we’re not stopping there. We’re here to guide you every step of the way, offering a helping hand through design mentoring.

.

Naša misia je jednoduchá: predstaviť mladým ľuďom, ako môžu sami vytvárať oblečenie pomocou úžasného procesu prerábania a upcyklovania. No nekončíme tu. Sme tu, aby sme vás viedli krok za krokom, ponúkajúc vám pomocnú ruku prostredníctvom mentorského programu zameraného na dizajn.

This Design Mentoring Manual is your gateway to a world where your unique style meets the power of sustainability. Whether you’re an educator looking to inspire the next generation or a young trailblazer eager to embark on a fashion-forward journey, this manual has something special in store for you.

Inside, you’ll find specific steps and a comprehensive program that not only explores the theoretical aspects but also dives deep into the practical side.

.

Tento Manuál dizajnového mentorovania je vaším vstupom do sveta, kde sa váš unikátny štýl stretáva s udržateľnosťou. Či ste edukátor alebo pracovník s mládežou, ktorý sa snaží inšpirovať nasledujúcu generáciu, alebo mladý inovátor, ktorý sa chce vydať na cestu módy vpred, tento manuál má pre vás niečo špeciálne.

Nájdete v ňom špecifické kroky a komplexný program, ktorý nielenže popisuje teoretické aspekty, ale aj praktické stránku.

So, if you’re ready to roll up your sleeves, get inspired, and join a community of like-minded individuals who believe in the transformative potential of fashion, then let’s reimagine and recreate the world of fashion together, one stitch at a time.

Takže ak ste pripravení začať pracovať, nechať sa inšpirovať a pridať sa k komunite rovnako zmýšľajúcich ľudí, poďme spolu znovu vymyslieť a vytvoriť svet módy, jeden švík za druhým.

In English


Slovensky


Česky