PROJECT ABOUT PEOPLE AND FASHION

(English)

Project RecyCOOL

Let’s Stitch Up The Imperfections

This is an Erasmus+ Fashion Revolution project devoted to today’s fashion industry and its impacts on environments and societies worldwide. This website offers a program which includes a free online course and a series of ‘how to’ manuals showing how you can create its component parts where you live.

(Slovensky)

Projekt RecyCOOL

Zašime nedostatky

Tento projekt je Erasmus+ Fashion Revolution projekt venovaný módnemu priemyslu a jeho vplyvom na životné prostredie a spoločnosť. Táto stránka ponúka program, ktorý zahŕňa online kurz a niekoľko manuálov na organizáciu častí tohto programu vo vašom prostredí.

Fashion Revolution Slovakia, Fashion Revolution Czech Republic and Nitka teams at the closing event in Brno 2022.

The project team was led by Martina Marekova and Zuzana Rysava (Fashion Revolution country coordinators in Slovakia & the Czech Republic) working with Katarina Peterova and Veronika Habalova (pedagogic experts), Simona Necasova (event manager and first FR country coordinator for Slovakia), Romana Tomaskova (enviroactivist), Veronika Mihalikova (fashion designer), Leisan Mukhametzianova (stylist), David Severa (educator and curator), Eva Prokopova (fashion designer), Ian Cook (project consultant & educator) and Orsola de Castro (project consultant & co-founder of Fashion Revolution).

Projekt viedli Martina Mareková a Zuzana Ryšavá (Fashion Revolution koordinátorky pre Slovensko a Čechy) v spolupráci s Katarínou Peterovou a Veronikou Habalovou (pedagogickí experti), Simonou Nečasovou (event manažérka a prvá Fashion Revolution koordinátorka pre Slovensko), Romanou Tomáškovou (enviroaktivistka), Veronikou Mihálikovou (módnou dizajnérkou), Leisan Mukhametzianovou (stylistkou), Davidom Severom (edukátor a kurátor), Evou Prokopovou (módnou dizajnérkou), Ianom Cookom (projektovým konzultantom a edukátorom) a Orsolou de Castro (projektová konzultantka a zakladateľka Fashion Revolution).

THREE STAGES OF THE PROGRAM

Education / Vzdelávanie
 • Introduction into the fashion industry and its impacts
 • Úvod do módneho priemyslu a jeho vplyvov
Mentoring / Mentorovanie
 • Making your own clothes from second hand materials
 • Vytvorenie vlastného oblečenia zo second-hand materiálov
Event / Podujatie
 • Presenting these clothes at a sustainable event
 • Prezentácia tohto oblečenia na udržateľnom podujatí

Following the Fashion Revolution mantra BE CURIOUS – FIND OUT – DO SOMETHING and based on the pilot in the 2018-2019 school year, we decided to make and publish the project’s methodologies and manuals to allow others to replicate / adapt this program elsewhere.

Na základe mantry Fashion Revolution BUĎ ZVEDAVÝ – OBJAVUJ – KONAJ a na základe pilotného programu v školskom roku 2018/2019 sme sa rozhodli vytvoriť metodiky a manuály, ktoré by umožnili tento program reprodukovať a adaptovať aj inde.

So what’s it all about?

Tak teda o čo ide?

First, we organised educational days at secondary schools in Bratislava and Brno – usually 4 lessons including a talk, a film screening and some workshops. Students were introduced to concepts such as sustainable fashion, slow and fast fashion, and they listened to talks by local designers about the current fashion scene. They got closer to the lives lived, and the work done, by people along fashion’s value chain through non-formal activities. 

For those who wanted to learn more, we offered a second part of the program: mentoring by three local designers to make upcycled fashion. Here, participants learned to make their own clothing from second hand materials. 

Along with that, students could organise an event to present the clothes they created during design mentoring.

Na stredných školách v Bratislave a Brne sme zorganizovali edukačné dni – približne 4 vyučovacie hodiny zahŕňajúce prednášku, premietanie a workshopy. Študenti sa tak zoznámili s pojmami ako udržateľná móda, fast a slow fashion, a vypočuli si prednášky lokálnych dizajnérov o súčastnej módnej scéne. Priblížili si životy a prácu ľudí v rámci celého módneho reťazca cez neformálne aktivity.

Pre tých, ktorí sa chceli dozvedieť viac, sme ponúkli druhú časť programu – dizajnové mentorovanie o upcyklovanej móde prevedené tromi miestnymi dizajnérmi. Tu si mohli vyskúšať vytvoriť vlastné oblečenie zo second-hand materiálov.

Zároveň si študenti mohli vyskúšať zorganizovať podujatie, kde ttoto oblečenie mohli predviesť a odprezentovať.

Intellectual outputs of the project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections are manuals providing information on how to organise similar activities dedicated to educators and young people.

 • Online Course
 • Fashion Activities
 • Design Mentoring Manual
 • Manual for Organising a Sustainable Event

Intelektuálnymi výstupmi projektu RecyCOOL! Zašime nedostatky sú manuály umožňujúce zorganizovanie podobných aktivít, určené pre edukátorov a mladých ľudí.

 • Online kurz
 • Módne aktivity
 • Manuál dizajnového mentorovania
 • Manuál na organizovanie udržateľného podujatia

V rámci projektu sme organizovali nasledujúce stretnutia:

Stretnutia sa organizujú v Českej Republike a na Slovensku, môžete sa príhlasiť na ktorýkoľvek bez ohľadu na vašu národnosť alebo krajinu, kde sa koná – všetci sú vítaní!

Jednodňové semináre

Semináre na predstavenie programu aj jeho častí.

 • Zlín 19.11.2022
 • Žilina 22.11.2022
 • Banská Bystrica 23.11.2022
 • Praha 25.11.2022
 • Praha 26.11.2022
 • Olomouc 26.11.2022
 • Prešov 29.11.2022
 • Košice 30.11.2022
 • Brno 3.12.2022
 • Bratislava 7.12.2022

Trojdňový tréning

Tréning na hlbšie oboznámenie sa s materiálmi, ako tento program realizovať a adaptovať.

Miesto a dátum:

 • Bratislava 2.-4.12.2022
 • Brno 9.-11.12.2022

Project coordinator: Nitka (SK)

Project partners:

 • Fashion Revolution CIC (UK)
 • Fashion Revolution Czech Republic (CZ)
 • Fashion Revolution Slovakia (SK)

This project is supported by Erasmus+

Programme: Erasmus+ / Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Action Type: Strategic Partnerships for Youth
Project Reference: 2019-3-SK02-KA205-002306
Project card published on the Erasmus+ Project Results Platform