Welcome to RecyCOOL IMPERFECTIONS

Calling all trendsetters and eco-conscious minds!

Vyzývame všetkých módnych nadšencov a ekoistov!

Are you ready to dive into the captivating realm of fashion while making a positive impact on our planet? Look no further – we present to you the captivating Imperfections Project, a groundbreaking education program tailored just for you!

.

Ste pripravení ponoriť sa do fascinujúceho sveta módy a zároveň pozitívne ovplyvniť našu planétu. Už nemusíte hľadať ďalej – predstavujeme vám úchvatný projekt Imperfections, revolučný vzdelávací program šitý priamo pre vás!

Discover the Fashion World’s Secrets

Objavte tajomstvá módneho sveta

Get ready for an eye-opening journey through the intricate web of fashion’s global supply chains. Unveil the realities of how your favorite outfits make their way to your closet and the surprising toll they can take on both people and the environment. Prepare to be empowered with knowledge that fuels change!

.

Pripravte sa na pútavú cestu cez komplexné prepojenia globálnych dodávateľských módnych reťazcov. Odkryte realitu toho, ako vaše obľúbené outfity nachádzajú cestu do vášho šatníka a aké prekvapivé následky môžu mať na ľudí aj na životné prostredie. Pripravte sa na poznatky, ktoré budú hnacím motorom pre zmenu!

Be a Force for Good

Buďte silou pre zmenu

We believe in the power of informed choices. Learn about the profound effects of fashion on human rights and the planet, and discover how you can be a beacon of change. From reimagining your wardrobe to crafting your style revolution, you’ll be equipped with the tools to turn fashion into a force for good.

.

Veríme v silu informovaných rozhodnutí. Objavte, aké sú naozaj dopady módy na ľudské práva a planétu a zistite, ako môžete byť zásadnou zmenou. Od prenastavenia vlastného šatníka po vytváranie vášho štýlu – celou cestou budete dostatočne vybavení na to, aby ste módu prerobili na pozitívnu súčasť vášho života.

Unleash Your Creativity

Rozviňte svoju kreativitu

Unleash your inner designer and embrace the magic of upcycling! Our program will guide you step by step in designing and crafting your very own upcycled clothing pieces. Dive into the world of second-hand treasures and reimagine their potential, creating unique garments that tell your story.

.

Skúste byť dizajnérom a objavte čaro upcyklovania! Náš program vás bude krok za krokom sprevádzať pri navrhovaní a vytváraní vlastných kúskov oblečenia z druhej ruky. Ponorte sa do sveta pokladov a premeňte ich potenciál na jedinečné kúsky, ktoré budú hovoriť vlastný príbeh.

Make Your Mark

Zanechajte vlastný odkaz

Stand in the spotlight as you showcase your upcycled creations at a sensational event that you orchestrate! Imagine the thrill of presenting your designs to a captivated audience, all while championing sustainability and style. This is your chance to prove that fashion can be a canvas for change.

.

Postavte sa na pódium a predstavte svoje upcyklované kúsky na jedinečnej udalosti, ktorú zorganizujete vy sami! Predstavte si to nadšenie z prezentovania vašich návrhov pred fascinovaným publikom, a zároveň podporujte udržateľnosť a štýl. Toto je vaša príležitosť dokázať, že móda môže znamenať zmenu.

Designed for All

Program pre všetkých

Whether you’re a fashion aficionado or a newbie, Imperfections welcomes everyone. Our ‘How to’ manuals are tailor-made for participants, educators, and youth leaders. No matter your background or skillset, you’re invited to join hands in shaping a brighter fashion future.

.

Ste vítaní bez ohľadu na to, či ste módny znalec alebo nie. Naše manuály sú šité na mieru pre mladých účastníkov, pedagógov a mládežníckych pracovníkov. Nezáleží na vašom vzdelaní alebo schopnostiach, ste pozvaní spojiť spoločne sily pri formovaní lepšej módnej budúcnosti.

Ready to redefine fashion’s future? Unleash your creativity, champion positive change, and make your mark with Imperfections. Embrace imperfection, inspire innovation, and lead the way towards a more sustainable style revolution.

Ste pripravení zmeniť budúcnosť módy? Otvorte svoju kreativitu, začnite robiť pozitívne zmeny a zanechajte svoj odtlačok s Imperfections. Oslávte nedokonalosti, inšpirujte sa k novým veciam a buďte prví na ceste k udržateľnejšiemu štýlu.